FUNCIONS:

 • Realitzar exploracions audiològiques per analitzar el funcionament de l’oïda i analitzar les característiques anatòmiques i sensorials.
 • Seleccionar, elaborar, adaptar i reparar pròtesis auditives, protectors i adaptadors anatòmics.
 • Instruir i orientar a l’usuari en l’educació auditiva i en la utilització de l’audiòfon.
 • Mesurar nivells sonors en recintes per elaborar informes i mapes de nivells sonors.
 • Recomanar proteccions contra el soroll.
 • Gestionar i administrar un gabinet audioprotètic.

DURADA:

2000 hores en dos anys acadèmics.

HORARI:

Torn de matí o de tarda.

MÒDULS PROFESIONALS:

 • MP 01 Característiques anatomosensorials auditives
 • MP 02 Tecnologia electrònica en audiopròtesi
 • MP 03 Acústica i elements de protecció sonora
 • MP 04 Elaboració de motlles i protectors auditius
 • MP 05 Elecció i adaptació de pròtesis auditiva
 • MP 06 Atenció a l’hipoacústic
 • MP 07 Audició i comunicació verbal 
 • MP 08 Gestió serveis postvenda de l’establiment d’audiopròtesi
 • MP 09 Formació i orientació laboral
 • MP 10 Empresa i iniciativa emprenedora
 • MP 11 Projecte d’audiologia protètica
 • MP 12 Formació en centres de treball

REQUISITS D'ACCÉS

 • Títol de Batxillerat o FP2
 • Prova d'accés a CFGS
 • Titulació homologada per estrangers
 • CFGM (prèvia entrevista)

 

AQUEST CICLE DONA ACCÉS A:

 • Técnic en Audiopròtesi
 • Cursar un altre cicle de grau superior
 • Accés a la universitat

CAMP PROFESSIONAL

Amb l’obtenció d’aquesta titulació podrà treballar al sector sanitari públic i privat, en empreses privades del sector, a gabinets audioprotètics i a la prevenció d’efectes del soroll ambiental.

OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL

 • Tècnic superior en audiopròtesi
 • Tècnic especialista en audiopròtesi
 • Tècnic en elaboració de motlles i protectors auditius
 • Tècnic en mesurament de nivell sonor
 • Audiometrista

Avís Legal i Política de Confidencialitat

Dades de l'empresa, Avisos Legals i Política de Confidencialitat

Aquesta web pertany a:
CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET.

Amb domicili a Barcelona, c/ Sant Antoni Maria Claret n. 357
NIF: B61959680

Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens pugui lliurar voluntàriament, seran introduïdes a la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DE CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET denominada BDGACESAMC, registrada en el R.G.F.P. de la A.E.P.D. amb el número 2101551347, el responsable del qual és CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET a fi d’atendre la seva sol·licitud i per informar-lo d’ofertes o promocions que puguin ser del seu interès. En tot cas i en qualsevol moment, vostè pot consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-se que tractem les seves dades dirigint-se’n a les nostres oficines situades al Carrer Sant Antoni Maria Claret, 357 de Barcelona on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.